Domov > Družbena odgovornost > Etičnost in transparentnost
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Kodeks etike in njegovo upoštevanje

Kodeks etike in ravnanja izraža zavezanost skupine Chiesi, da ne deluje zgolj v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, temveč tudi z določenimi etičnimi načeli in pravili ravnanja.

Izvajanje naslednjih načel je zagotovljeno s postopki, ki so prisotni znotraj družbe in usmerjeni v zagotavljanje, da njeni zaposleni, notranja telesa in tretje stranke, ki delujejo v imenu skupine, učinkovito ravnajo v skladu z etičnimi načeli.

To različico kodeksa je leta 2021 odobril Upravni odbor podjetja Chiesi Farmaceutici S.p.A. Gre za uraden dokument skupine in je kot takšen obvezujoč za vsa telesa, zaposlene, svetovalce, sodelavce, zastopnike in, na splošnejši ravni, vse tretje stranke, ki delujejo v imenu skupine.

 

TRAJNOSTNA DOBAVNA VERIGA

Globalni dogovor OZN trajnostno dobavno verigo opredeljuje kot »obvladovanje okoljskih, družbenih in gospodarskih vplivov ter spodbujanje dobre prakse upravljanja v celotnem življenjskem ciklu blaga in storitev«

 

Ta opredelitev poudarja pomen delitve načel trajnosti v odnosih med podjetji kot enega najpomembnejših elementov, ki omogočajo širjenje trajnostnih načel.

Svojo dobavno verigo upravljamo na kar najbolj odgovoren način. Želimo, da bi naš trajnostni poslovni model resnično deloval in da bi na njegovi podlagi prišlo do pomembnih sprememb, zato se zavedamo pomena našega sodelovanja v mreži. Upravljanje dobavne verige in dejstvo, da naša načela uporabljajo tudi drugi v mreži, sta gonilna sila učinkovitosti našega dela.

 

Kot organizacija v javnem interesu verjamemo v soodvisnost. Kodeks soodvisnosti smo oblikovali in osnovali v sodelovanju s strateškimi dobavitelji. Koncept dobavne verige smo razvili v koncept ekosistema, v katerem se zavedamo, da je vsak od nas v procesu medsebojnega učenja in razvoja nepogrešljiv.

Zgledovali smo se po najnaprednejših gibanjih in sistemih v farmacevtski industriji ter zunaj nje, tj. PSCI, B Corp, ILO in cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Zavedamo se nujnosti ukrepanja. Ta dokument je praktično orodje, ki ga lahko uporablja družba Chiesi in vsi akterji v našem ekosistemu z namenom, da bi postali bolj trajnostno in vključujoče podjetje v farmacevtski industriji in svetu.

 

Dokument smo strukturirali tako, da utrjuje različne stopnje integracije trajnosti v podjetjih. V njem je nabor tem, ki jih bomo v svoje poslovanje vključili vsi. To lahko naredimo takoj ali pa se zavežemo k temu in pripravimo transparenten načrt. V dokumentu so tudi predlagani ukrepi za izboljšanje, ki jim lahko sledijo najbolj napredni med nami, s čimer bodo še bolj spodbudili vključevanje trajnostnih praks.

Verjamemo, da lahko skupaj ustvarimo najboljši »ciljno usmerjen« ekosistem v farmacevtski industriji.

 

EFPIA

Kot člani evropske federacije farmacevtskih industrij in združenj EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) si prizadevamo za transparentnost sodelovanja med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in organizacijami v skladu z EFPIA in v skladu z nacionalnimi pravnimi določili, ker smo prepričani, da smo neodvisni partnerji, ki imajo enak cilj: sodelovanje in izmenjavo znanja ter raziskave in razvoj brez nedovoljenih vplivov ali vmešavanj.

 

V skladu s kodeksom sodelovanja z združenji bolnikov objavljamo seznam združenj bolnikov, katerim je Cheisi SLOVENIJA d.o.o. zagotovil finančno pomoč:

 

 

INDIVIDUALNO RAZKRITJE

Donacije in podpore zdravstvenim organizacijam, organizacijam in združenjem zdravstvenih delavcev, organizacijam, ki zagotavljajo zdravstveno oskrbo.

Z dogodki povezani stroški: pristojbine za registracijo, sponzorske pogodbe, potovanje in nastanitev.

Honorarji za storitve in svetovanja www.avetec.org zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij: honorarji in povezani izdatki morajo biti razkriti ločeno. To pride v poštev le, če je zdravstveni delavec ali zdravstvena organizacija podal(a) soglasje za individualno razkritje, sicer je treba podatke objaviti razkrite v agregirani obliki.

RAZKRITJE V AGREGIRANI OBLIKI

Stroški za raziskave in razvoj: vključno s stroški za dogodke, ki so s tem povezani (srečanja raziskovalcev itn.).

Nakazila, ki jih zaradi zakonskih razlogov ni mogoče razkriti na individualni ravni.

 

Za dodatna vprašanja o kodeksih transparentnosti EFPIA ali PHARMIG ter za vprašanja o odpovedi ali umiku svojega soglasja za individualno razkritje se lahko brez oklevanja obrnete na nas.