Domov > > Vključenost,...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Vključenost, preglednost in harmonija: skupina Chiesi uvaja politiko o človekovih pravicah

Date: 03/08/2023

Poslovati v sozvočju z okoljem, ki nas obkroža, ustvarjati dobiček in hkrati prispevati k ustvarjanju skupne vrednosti za skupnost, spodbujati prizadevanja za prihodnost, ki ljudi resnično postavljajo v središče, ter poudarjati odgovornost, preglednost in trajnost – tak je namen skupine Chiesi. To niso sanje, temveč resničnost, ki nastaja in v katero trdno verjamemo.  

 

Poslanstvo skupine Chiesi kot B-korporacije s certifikatom B Corp je izboljšati kakovost življenja ljudi s podpiranjem bolnikov in njihovih bližnjih med njihovo oskrbo ter se hkrati odzivati na potrebe družbe. Certifikacija B Corp ne sme biti le razlog za hvalisanje. Nasprotno, da bi bila pozitivna sila v družbi in ne le orodje za črpanje skupnih virov v korist peščice, zahteva konkreten pristop.

 

Skupina je zdaj pripravljena na uvajanje politike o človekovih pravicah, ki bo kmalu veljala za vseh 31 povezanih podjetij in bo vsak vidik delovanja podjetja postavila v novo luč. Poštenost, etičnost, pravičnost in iskrenost – vrednote, na katerih je vedno temeljilo naše poslovanje – bodo tako dobile novo razsežnost.

 

»Govorjenje o človekovih pravicah nikoli ni nepomembno in samoumevno. Le okoli sebe se moramo ozreti, da ugotovimo, kako pogosto se te pravice zagotavljajo le na papirju, v resničnem življenju pa so pogosto popolnoma in žal prezrte. Izkoriščanje mladoletnih oseb, nečloveške delovne razmere in diskriminacija (tista, ki je očitna, in tista, ki je bolj subtilna in jo je težko odkriti) so nekaj vsakdanjega. Zato govorjenje o politiki varstva človekovih pravic ni nepomembno. Prav nasprotno: je ključno, zlasti v podjetju, kot je Chiesi, ki si prizadeva za nov način poslovanja. Prepričani smo, da je dobiček mogoče ustvariti z ustvarjanjem skupne vrednosti, pri čemer so ljudje v središče, saj so gonilna sila vsega,« meni Giacomo Mazzariello, direktor za kadrovske zadeve v skupini Chiesi.  

 

Naš pristop izhaja iz temeljne referenčne točke: ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki jasno opredeljujejo prednostne naloge, ki si jih mora družba zastaviti za doseganje miru, blaginje in pravičnosti za vse. Verjamemo, da lahko na podlagi svojih zmogljivosti, spretnosti in virov prispevamo k doseganju 9 specifičnih ciljev trajnostnega razvoja. Pri tem se želimo osredotočiti predvsem na 5. cilj, tj. »enakost spolov«, in 10. cilj, tj. »zmanjšanje neenakosti«.

 

Konkreten odraz tega, kar skupina dela v zvezi s tema dvema ciljema, so Manifest proti nasilju na podlagi spola, podpisan s tremi glavnimi italijanskimi sindikati (CGIL, CISL in UIL), certifikat za enakost spolov, ki ji ga je podelila certifikacijska hiša Bureau Veritas, in doseganje »ničelne razlike v plačilu med spoloma«, tj. enako plačilo za moške in ženske na enakem delovnem mestu.

 

Naša politika na področju človekovih pravic temelji na štirih osrednjih stebrih: v projekt je treba vključiti vse funkcije; zagotoviti prava sredstva za prepoznavanje področij tveganja, da bi lahko pravočasno ukrepali; z deležniki ustvariti trdno osnovo za zaupanje in vzpostaviti dialog, ki omogoča poglobljeno obravnavo problemov in pomislekov; ter prispevati k večji ozaveščenosti zaposlenih.

 

Skupina Chiesi pa ima ničelno toleranco predvsem do zlorabe in/ali izkoriščanja otrok. Starost naših zaposlenih bomo skrbno preverjali in osebe, mlajše od 18 let (ki so v skladu z nacionalnimi predpisi sposobne za delo), ne bodo smele opravljati nočnega dela ali nadur. Prav tako ne bomo dopuščali uporabe kakršnega koli fizičnega ali psihičnega nasilja, nadlegovanja, groženj in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. S konkretnim izvajanjem politike o človekovih pravicah in povezanih nadzornih mehanizmov bomo zagotovili ohranjanje in spoštovanje dostojanstva ljudi in njihovih pravic. Prepovedana bo vsakršna diskriminacija na podlagi spola, etnične pripadnosti, vere, spolne identitete, spolne usmerjenosti in političnih stališč. Sindikalne pravice delavcev (združenja, organizacije, zastopanje) bodo seveda zaščitene, posebna pozornost pa bo namenjena delovnemu okolju.

 

Skupina Chiesi si prizadeva zagotavljati najvišje standarde varnosti in zdravja pri delu, spodbujati zdravo vedenje ter ozaveščati zaposlene z ustreznim obveščanjem in zagotavljanjem usposabljanja za vse. Poudarek ne bo le na varnosti in telesnem zdravju, temveč tudi na bolj čustvenih in psiholoških vidikih, s ciljem ustvariti harmonično okolje, ki temelji na spoštovanju in zaupanju, omogoča dobro počutje vseh ter spodbuja samoizražanje.

 

Ta politika naj bi zaokrožila »ekosistem« orodij skupine Chiesi za zaščito in spoštovanje človekovih pravic v vseh pogledih. Sem spadajo še Kodeks soodvisnosti, politika raznolikosti in vključevanja, smernice in strategija dobrega počutja ter Manifest proti nasilju na podlagi spola. S tem se skupina Chiesi konkretno zavezuje k spodbujanju vključujočega in spoštljivega delovnega okolja, ki ščiti vse njene zaposlene, dobavitelje in sodelavce.

 

Da bi to dosegla, bo morala spremljati dejavnosti vseh akterjev, podpirati proces z ustreznim usposabljanjem, pokazati veliko prožnost ne le pri prilagajanju politike o človekovih pravicah zakonskim spremembam, temveč tudi pri zaznavanju novih potreb, in seveda nemudoma posredovati ob kršitvah.