Domov > > TRAJNOSTNO...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

TRAJNOSTNO POROČILO SKUPINE CHIESI ZA LETO 2022: LETO OPRIJEMLJIVIH DOSEŽKOV ZA BOLNIKE, SKUPNOSTI IN PLANET

Date: 01/08/2023
  • Skupina Chiesi je danes objavila svoje trajnostno poročilo za leto 2022.
  • V njem se je zavezala doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov do leta 2035.
  • Bolnikom na konfliktnih območjih je darovala 130.000 enot svojih zdravil, vrednih 4,5 milijona evrov.
  • Na ravni skupine je odpravila razlike v plačilu med spoloma in povečala delež žensk na vodilnih položajih.

 

Parma (Italija), 27. julija 2023 – Danes je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina Chiesi izdala svoje trajnostno poročilo za leto 2022. Poročilo prikazuje tesno povezanost poslovne rasti skupine z njeno predanostjo trajnostnemu razvoju in poudarja dosežke podjetja pri ustvarjanju skupne vrednosti.

V letu 2022 je skupina delovala v skladu z zastavljenimi cilji za skupno dobro na naslednjih štirih področjih: oskrba bolnikov, skrb za okolje, razvoj lokalnih skupnosti in dobro počutje zaposlenih. Ti cilji so vključeni tudi v notranje akte in pravilnike njenih povezanih družb po vsem svetu.

 

Transparenten pristop, osredotočen na bolnika

Skupina Chiesi si prizadeva ustvarjati trajnostno vrednost za bolnike z zagotavljanjem inovativnih terapevtskih rešitev.  V letu 2022 je v raziskave in razvoj vložila 589 milijonov evrov, kar je 7-odstotna rast glede na leto prej in pomeni 21,4 % skupnih prihodkov. Skupina zaseda prvo mesto med italijanskimi farmacevtskimi podjetji na seznamu EU največjih vlagateljev. Po podatkih Evropskega patentnega urada je tudi prvo italijansko farmacevtsko podjetje po številu patentnih vlog v Evropi.

Skupina Chiesi ostaja v celoti zavezana preglednosti kliničnih preskušanj in izmenjavi podatkov v obsegu, ki presega zahteve po obveznem razkritju. Skupina objavlja klinične protokole, informacije o študijah in povzetke rezultatov kliničnih študij v javnih registrih po vsem svetu. Prav tako povečuje obseg svojih dejavnosti na področju sodelovanja s skupinami bolnikov ter podpira in širi medpodjetniške pobude, ki kulturo sodelovanja z bolniki vključujejo v vse vidike njihovega delovanja.

Kot dokaz svojih prizadevanj za najvišjo raven skladnosti je skupina Chiesi leta 2022 že tretjič prejel najvišjo oceno za etičnost, ki jo podeljuje italijanski urad za konkurenco in trg (AGCM).  

 

Trajnostna rast na podlagi merljivih ciljev

V letu 2022 je skupina Chiesi svoj cilj ogljične nevtralnosti zamenjala z novim strožjim standardom neto ničelnih emisij in okrepila svoj načrt za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, v skladu s katerim namerava do leta 2035 doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov. Njene cilje glede zmanjšanja emisij je potrdila pobuda za znanstveno podprte cilje Science Based Target Initiative (SBTi). Ti so skladni z najambicioznejšim ciljem Pariškega sporazuma, da se do leta 2100 dvig globalne temperature omeji na 1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo.

Strategija skupine Chiesi za zmanjševanje emisij temelji na hierarhičnem pristopu, ki daje prednost preprečevanju in zmanjševanju emisij pred njihovim odstranjevanjem in nadomeščanjem. Skupina o svoji učinkovitosti na področju emisij vsako leto pregledno poroča. Zaradi njene zavezanosti podnebnemu ukrepanju in preglednosti jo je organizacija Carbon Disclosure Project (CDP) leta 2022 uvrstila na »listo A podnebnih sprememb«. To je priznanje, ki ga je prejelo le 2 % od 15.000 podjetij, ki so predložila svoje podatke.

Lani je skupina Chiesi tudi uspešno zaključila postopek prve recertifikacije B Corp, ki ga je opravila neprofitna organizacija B Lab. Podjetja s certifikatom B Corp odlikuje izpolnjevanje visokih družbenih in okoljskih standardov, določenih s strogim orodjem za ocenjevanje vpliva B Impact Assessment (BIA). Leta 2022 je skupina Chiesi pri recertificiranju dosegla boljšo oceno kot pri prvi certifikaciji leta 2019: to je potrditev njenih trajnostnih dosežkov, ki hkrati izpostavlja tudi možnosti za izboljšave v prihodnjih letih.

 

Maria Paola Chiesi, podpredsednica skupine Chiesi in vodja oddelka za skupno vrednost in trajnost, je ob tem dejala: »Veseli me, kar nam je uspelo doseči v preteklem letu. Prehod na standard neto ničelnih emisij kaže na našo predanost zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in ublažitvi našega vpliva na okolje pri vseh dejavnostih. Še naprej bomo trajnostno razvijali svoje poslovanje in hkrati izpolnjevali visoke standarde družbene in okoljske uspešnosti, preglednosti in odgovornosti.«

 

Ustvarjanje skupne vrednosti

Skupina Chiesi si prizadeva ustvarjati in deliti neposredno in posredno gospodarsko vrednost za podporo in spodbujanje razvoja in blaginje lokalnih skupnosti. Leta 2022 je ustvarila ekonomsko vrednost v višini 2.807,5 milijona evrov, od katerih je bilo 82,9 % razdeljenih deležnikom, 17,1 % pa jih je bilo vloženih znotraj skupine.

 

Skupina se zavezuje, da bo svojo zavezanost trajnosti razširila tudi na poslovne partnerje s pomočjo Kodeksa soodvisnosti, tj. sklopa skupnih vrednot, etičnih delovnih metod in najboljših praks na področju varstva okolja. Leta 2022 je 91 % njenih novih strateških dobaviteljev izpolnjevalo zahteve Kodeksa soodvisnosti in 95 % njenih izdatkov je bilo v skladu z edinstvenim postopkom ugotavljanja usposobljenosti dobaviteljev, ki med merila za izbor uvršča tudi trajnostno uspešnost.

 

Skupina Chiesi ostaja vključena v programe pomoči skupnosti, pri čemer spodbuja sodelovalni pristop na petih področjih ukrepanja za razvoj lokalnih skupnosti: varstvo okolja, izobraževanje, kultura, socialna vključenost in pomoč v izrednih razmerah.

 

Leta 2022 je skupina izkazala neomajno podporo bolnikom na konfliktnih območjih z zagotavljanjem neprekinjenega dostopa do življenjsko pomembnih zdravil, nudenjem denarne pomoči nevladnim humanitarnim organizacijam ter darovanjem svojih zdravil in zdravljenj za novorojenčke in bolnike, ki so potrebovali presaditev organov, kadar koli je bilo to mogoče. Leta 2022 je skupina darovala 130.000 enot svojih zdravil v vrednosti 4,5 milijona evrov. Doprinos skupine k pozitivnemu družbenemu vplivu presega področje zdravstvenega varstva, saj je z donacijami in drugimi prispevki za socialne namene prispevala več kot 26,1 milijona evrov.

 

Enake možnosti za raznoliko delovno silo

Skupina Chiesi je leta 2022 odpravila razlike v plačah med spoloma na ravni skupine. Tudi struktura njenih zaposlenih se približujejo ravnovesju med spoloma, z rahlo večjim deležem žensk (54 %). Na vodilnih položajih moški prevladujejo s približno 60,1 % deležem, vendar se ta delež v zadnjih letih zmanjšuje, kar kaže na pozitiven trend v smeri uravnotežene zastopanosti spolov. Skupina je kot prvo farmacevtsko podjetje v Italiji prejela certifikat na področju enakosti spolov, ki ga podeljuje italijanska vlada, in sicer je na ocenjevanju dosegla 89 od 100 točk.

 

Skupina Chiesi še naprej izvaja svojo globalno politiko raznolikosti in vključevanja, ki jo vodi poseben odbor, katerega naloga je zagotoviti, da je raznolikost sestavni del skupine in vključuje raznolikosti glede na etnično pripadnost, spolno usmerjenost, spolno identiteto, socialno-ekonomski status, starost, fizične sposobnosti, verska prepričanja, politična prepričanja, miselnosti, življenjski slog kot tudi druge nevidne raznolikosti.

 

Leta 2022 je skupina Chiesi prejela certifikat za najboljšega delodajalca v Italiji (že petnajstič) in v EU (enajsto leto zapored). Takšno priznanje je dobila tudi v Braziliji, Združenih državah Amerike in prvič v Pakistanu.

 

Komentar Giuseppeja Accoglija, izvršnega direktorja skupine Chiesi:

»Leto 2022 je bilo leto pretresov in sprememb, ki so nas izzivale k ponovnemu razmisleku, kako krmariti v teh negotovih časih. Vesel sem, da je skupina Chiesi sprejela odgovornost za spodbujanje sprememb v našem sektorju. Naše trajnostno poročilo za leto 2022 odraža našo odločno zavezanost družbeni in okoljski uspešnosti, kot B-korporacija in družba s certifikatom B Corp pa ostajamo zavezani ustvarjanju skupne vrednosti in odgovornemu izboljševanju življenja ljudi, saj verjamemo v boljši, bolj zdrav in bolj trajnosten svet.«

Več o dosežkih skupine Chiesi na področju trajnosti v letu 2022 si lahko preberete v celotnem poročilu

 

 

 

O skupini Chiesi

Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja.

S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano B-korporacijo (ang. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Kot družba s certifikatom B Corp smo od leta 2019 del globalne skupnosti podjetij, ki izpolnjujejo visoke standarde družbenega in okoljskega vpliva. Do leta 2035 želimo doseči neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 31 državah, kjer zaposluje več kot 6.500 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in na Švedskem.

 

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

Kontaktni podatki za medije:

 

Alessio Pappagallo

Vodja službe za stike z mediji

Tel.: +39 339 589 483

E-pošta: a.pappagallo@chiesi.com