Domov > > Skupina Chiesi v...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Skupina Chiesi v boju proti podnebnim spremembam poziva k akciji #ActionOverWords (Dejanja štejejo več kot besede).

Date: 10/05/2021
  • Skupina Chiesi, največje mednarodno farmacevtsko podjetje s certifikatom B Corp, je svoj cilj – doseči ogljično nevtralnost do leta 2035 – podkrepila z akcijo #ActionOverWords, s katero želi spodbuditi sprejemanje merljivih zavez k trajnostnosti in prevzemanje odgovornosti.

 

Parma (Italija), 10. maja 2021 – Mednarodna raziskovalno usmerjena farmacevtska in zdravstvena skupina Chiesi je na spletni strani www.actionoverwords.org predstavila svoj načrt, kako postati ogljično nevtralno podjetje do leta 2030 na področju neposrednih emisij toplogrednih plinov (TGP) in posrednih emisij TGP iz kupljene električne energije in toplote (področji 1 in 2) ter do leta 2035 na področju drugih posrednih emisij TGP (področje 3). Skupina Chiesi je pridobila pravni status trajnostne družbe in certifikat B Corp, s čimer se je zavezala, da bo vse bolj delovala na način, ki bo zagotavljal dolgoročno trajnostnost s čim večjim zmanjševanjem okoljskih vplivov njenih izdelkov in poslovanja. Načrt ogljične nevtralnosti je pomemben mejnik na njeni poti k uresničevanju tega poslanstva.

 

Njene cilje glede zmanjševanja emisij je potrdila pobuda za znanstveno podprte cilje Science Based Target Initiative (SBTi)[1], usklajeni pa so tudi z najambicioznejšim ciljem Pariškega sporazuma, tj. do leta 2100 omejiti dvig globalne temperature na 1,5° C v primerjavi s predindustrijskim obdobjem.[2] Toda cilji skupine Chiesi presegajo te zahteve.

 

Da bi postala ogljično nevtralna do leta 2035, bo skupina Chiesi:

  • do leta 2030 zmanjšala emisije TGP na enoto prodanih inhalacijskih zdravil za 80 % glede na leto 2019. Njen cilj je do leta 2035 glede na leto 2019 zmanjšati absolutne emisije TGP področja 3, nastale z uporabo prodanih zdravil, za 90 %, kar namerava doseči z uporabo novega potisnega plina za inhalatorje, ki bo manj vplival na globalno segrevanje;
  • do leta 2030 zmanjšala neposredne emisije TGP (področje 1) in posredne emisije TGP, povezane s kupljeno električno energijo in toploto (področje 2), za 50 % glede na leto 2019. To bo dosegla z izboljšanjem poslovne dejavnosti, z ohranjanjem 100-odstotne uporabe obnovljivih energetskih virov v obratih, ki so to že dosegli, in s prehodom na 100-odstotno uporabo obnovljivih energetskih virov v preostalih obratih ter z elektrifikacijo svojega voznega parka;
  • do drugega četrtletja leta 2021 v okviru projekta za razkrivanje emisij ogljikovega dioksida Carbon Disclosure Project[3] javno objavila popis svojih emisij, neposrednih in posrednih (področja 1, 2 in 3). To bo še povečalo transparentnost skupine Chiesi, hkrati pa omogočilo primerjavo njenih emisij z emisijami drugih podjetij v tej panogi na letni ravni;
  • okrepila verodostojnost svojih zavez in zaupanje vanje tako, da bo v skladu z mednarodno priznanim standardom za ogljični odtis PAS 2060[4] dokazala pomen in učinkovitost svojih načrtov, skupaj z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb, ogljično izravnavo preostalih emisij TGP in preverjanjem, ki ga bo opravila neodvisna tretja stran.

 

Skupina Chiesi je svoj načrt ogljične nevtralnosti napovedala z novo akcijo #ActionOverWords, ki poudarja pomen obsežnejšega globalnega gibanja za trajnostni razvoj podjetij. Chiesi ni prvo podjetje, ki se je javno zavezalo, da bo zmanjšalo svoj ogljični odtis, toda kot največja farmacevtska družba s certifikatom B Corp želi izrabiti ta odločilni trenutek za začetek pogovorov o delovanju korporacij in potrebi po tem, da se od proslavljanja zavez preide k proslavljanju merljivega napredka.

 

Z akcijo #ActionOverWords želi Chiesi preseči jezik korporativnih zavez glede trajnostnosti. Te se pogosto osredotočajo na besede, ne na ukrepe za njihovo izpolnjevanje, pri čemer izraze, kot so ogljična nevtralnost, ničelna stopnja neto emisij in podnebna nevtralnost, uporabljajo kot medsebojno zamenljive, odvisno od tega, kar zveni bolj impresivno. Toda le redki se sklicujejo na uradne standarde za merjenje napredka pri izpolnjevanju svojih zavez na ravni podjetja. Takšni standardi za zdaj obstajajo le za ogljično nevtralnost.[5] Zaveze podjetij niso dosledne, če ukrepi za njihovo izpolnjevanje niso neodvisno preverjeni v skladu z mednarodnimi standardi. Mnoge zaveze tudi ne vključujejo posrednih emisij, znanih kot emisije področja 3, ki nastajajo v vrednostni verigi podjetij in pri uporabi njihovih izdelkov. Zaveze skupine Chiesi pokrivajo vsa tri področja emisij (1, 2 in 3), odobrila pa jih je SBTi, skupaj z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb, neodvisno preverjenimi v skladu s standardom PAS 2060.

 

»Čas je, da objavimo zaveze, ki nekaj pomenijo, in zanje prevzamemo odgovornost,« pravi Ugo Di Francesco, izvršni direktor skupine Chiesi. »Podjetja bi morala biti odgovorna za izpolnjevanje svojih zavez, družba pa ne bi smela pozabiti na dane obljube. Zato se želimo zavezati temu, kar je mogoče izmeriti, in si upamo javno predstaviti svoj napredek. S to akcijo vabimo vsa podjetja iz naše panoge, da se nam pridružijo na tej poti.«

 

Celoviti in dolgoročni merilni standardi in okviri so bistveni za spodbujanje in spremljanje napredka na poti v nizkoogljično družbo. Podjetjem omogočajo natančno in pregledno načrtovanje ter uresničevanje ciljev glede zmanjšanja emisij ogljika. Državljanom in snovalcem politik pa pomagajo prepoznati tiste ukrepe za blažitev podnebnih sprememb, ki dejansko učinkujejo.

 

»Skupina Chiesi je na strani vseh tistih, ki prispevajo svoj delež k preprečevanju podnebnih sprememb,« meni Maria Paola Chiesi, direktorica oddelka za skupne vrednote in trajnostnost skupine Chiesi. »Svoje trajnostno potovanje vidimo kot stalen proces, stalno se izboljšujemo in si postavljamo čedalje višje cilje. Naše trdno prepričanje narekuje naša dejanja in način poslovanja. Naše besede pa potrjujejo tudi naši dosedanji dosežki.«

 

Za več informacij o akciji skupine Chiesi #ActionOverWords, njenih zavezah glede ogljične nevtralnosti in dosežkih na področju trajnostnosti obiščite spletno stran www.actionoverwords.org. Tu si lahko preberete najnovejše trajnostno poročilo skupine Chiesi, njen manifest za trajnostnost z naslovom »Ukrepamo« pa je dostopen tukaj.

 

Več informacij o prizadevanjih skupine Chiesi za trajnostnost:

Napoved te akcije sledi dolgoletni zavezi skupine Chiesi, da v središče njenega delovanja postavi okoljsko in družbeno trajnostnost – s tem pa precej presega cilj zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida.

  • Zdravstvena skupina je junija 2019 prejela certifikat B Corp. Neprofitna organizacija B Lab, ki deluje kot globalno gibanje tistih, ki svoje poslovanje vidijo kot prizadevanje za skupno dobro, je družbene in okoljske dosežke vseh hčerinskih podjetij skupine Chiesi ocenila z orodjem za oceno vpliva B Impact Assessment (BIA). Izračunala je, da je rezultat B Impact Score skupine Chiesi 87,5 v primerjavi s povprečno oceno 50,9 vseh podjetij, ocenjenih z BIA.[6] 
  • Skupina Chiesi je bila leta 2019 prva farmacevtska družba, ki je javno napovedala rešitev za zmanjšanje ogljičnega odtisa odmernih inhalatorjev pod tlakom (pMDI), medtem ko je nadaljevala z vlaganji v tehnologijo inhalatorjev s suhim praškom (DPI), da bi zagotovila čim širšo paleto terapevtskih možnosti zdravljenja za bolnike z astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB). Prvi inhalator z minimalnim ogljičnim odtisom, ki bo le-tega zmanjšal za 90 %, bo predstavljen do leta 2025. V želji, da bi to inovativno rešitev čim prej predstavila na trgu skupina Chiesi v pospešen razvoj vlaga 350 milijonov EUR.[7] 
  • Leta 2019 je skupina Chiesi skupaj s svojimi dobavitelji oblikovala tudi prvi Kodeks ravnanja, temelječ na ciljih trajnostnega razvoja. V njem so opredelili skupne smernice in zahteve, ki določajo, da morajo vsi deli vrednostne verige skupine Chiesi upoštevati skupna načela za dosego bolj trajnostnega in vključujočega poslovnega modela. Ta se imenuje »Kodeks soodvisnosti«.[8] 
  • Leta 2018 je skupina Chiesi spremenila svojo strukturo in akte družbe ter v Italiji in ZDA pridobila nov pravni status, status trajnostne družbe ( Benefit Corporation) z jasno opredeljenim dvojnim namenom svojega delovanja: ustvarjati skupno vrednost (angl. shared value), tj. ustvarjati vrednost za svoje poslovanje, hkrati pa tudi za družbo in okolje. S tem je trajnostnost postala pogodbena in pravno zavezujoča obveznost ter ključna za vse odločitve v podjetju. Leta 2020 si je podjetje Chiesi Francija začelo prizadevati, da bi postalo prvo podjetje v zdravstveni panogi s statusom podjetja s poslanstvom (Société à mission – SAM), ki ga francoska zakonodaja omogoča od maja 2019. To je doseglo aprila 2021. 
  • Marca 2021 se je skupina Chiesi pridružila združenju B Corp Climate Collective (BCCC), ki združuje podjetja s certifikatom B Corp. S tem se zavezala k uresničevanju pobude za dosego ničelnih izpustov »Race To Zero« Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). To je svetovna pobuda za mobilizacijo vodstva in podpore s strani podjetij, mest, regij in vlagateljev za bolj zeleno prihodnost. Njen cilj je okrepiti zagon za prehod na razogljičeno gospodarstvo pred konferenco COP26, kjer bodo morale vlade okrepiti svoj prispevek k Pariškemu sporazumu.

 

O skupini Chiesi

Skupina Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena farmacevtska in zdravstvena skupina z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen sedež je v Parmi, Italija, deluje pa v 30 državah, kjer zaposluje več kot 6.000 oseb. Skupina izpolnjuje svoje poslanstvo, tj. izboljšati kakovosti življenja ljudi z odgovornim ravnanjem do družbe in okolja, z raziskovanjem, razvijanjem in trženjem inovativnih zdravil na treh terapevtskih področjih: AIR (zdravila in storitve za lažje dihanje, namenjene vsem generacijam, od novorojenčkov do odraslih), RARE (zdravljenje bolnikov z redkimi in zelo redkimi boleznimi) in CARE (zdravila in storitve, namenjene posebni oskrbi, ki jo izvajajo zdravstveni delavci, in samooskrbi bolnikov v domačem okolju). Raziskovalni in razvojni center skupine ima sedež v Parmi in deluje skupaj s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi centri v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Veliki Britaniji in na Švedskem, da bi promoviral svoje predklinične, klinične in regulativne programe. Od leta 2019 je skupina Chiesi največja farmacevtska skupina na svetu s certifikatom B Corp. Družba Chiesi Farmaceutici S.p.A. je leta 2018 spremenila svoj pravni status v tako imenovano trajnostno družbo (angl. Benefit Corporation). V svojem statutu je opredelila dvojni namen svojega delovanja: ustvarjati obče dobro ali skupno vrednost (angl. shared value), tj. ustvarjati vrednost za svoje poslovanje, hkrati pa tudi za družbo in okolje. Globalno gibanje B Corp na poslovanje gleda kot na dejavnost za dobrobit vseh. Kot trajnostna družba je družba Chiesi Farmaceutici S.p.A. tudi zakonsko obvezana v svoje notranje akte in pravilnike vključiti cilje za skupno korist ter vsako leto o njih transparentno poročati. Obenem se je tudi zavezala, da bo do konca leta 2035 postala ogljično nevtralna.

 

Za več informacij glejte: www.chiesi.si

 

Kontaktni podatki za medije:

Chiesi Group

Alessio Pappagallo

Press Office Manager

Tel: +39 339 5897483

E-pošta: a.pappagallo@chiesi.com

 

[1] The Science-based Targets Initiative, “How it works?” www.sciencebasedtargets.org

[2] United Nations Framework Convention on Climate Change, “The Paris Agreement” www.unfccc.int 

[3] Carbon Disclosure Project www.cdp.net  

[4] British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com   

[5] Certified Carbon Neutral Global Standard, “The Carbon Neutral Protocol January 2021” www.carbonneutral.com  

British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com   

[6] B Corporation, “B Corp Directory: Chiesi Group” www.bcorporation.net     

[7] Chiesi Group, “Chiesi outlines €350 million investment and announces first carbon minimal pressurised Metered Dose Inhaler (pMDI) for Asthma and COPD” www.chiesi.com

[8] Chiesi Group, “Code of Interdependence” www.chiesi.com