Domov > > Chiesi v letu 2022:...
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi v letu 2022: mednarodna rast skupine se nadaljuje

Date: 17/04/2023
  • Skupina Chiesi je lani ustvarila 2,749 milijarde evrov prometa, kar je 13,6-odstotna rast v primerjavi z letom 2021.
  • Evropski trg ostaja njen glavni ciljni trg, vendar je skupina dosegla velik napredek tudi na mednarodnih trgih.
  • Deleži prometa po posameznih terapevtskih področjih so bili naslednji: Air (bolezni dihal) 73 %, Rare (redke in zelo redke bolezni) 12 % ter Care (posebna oskrba in potrošniški izdelki za zdravstveno oskrbo) 15 %.
  • Leta 2022 je skupina v raziskave in razvoj vložila 21,4 % ustvarjenega prometa.
  • Skupno število zaposlenih se je povečalo na več kot 6.500 oseb, od tega 55 % žensk in 45 % moških.
  • Skupina ima zdaj 31 povezanih družb po vsem svetu, skupaj z nedavno odprto družbo Chiesi Japan.

 

Parma (Italija), 5. aprila 2023 – Rast skupine Chiesi, mednarodne raziskovalno usmerjene biofarmacevtske skupine s sedežem v Parmi (Italija) in 31 povezanimi družbami po vsem svetu, se nadaljuje.

Leta 2022 je skupina ustvarila promet v višini 2,749 milijarde evrov, kar je 13,6-odstotno povečanje glede na leto 2021. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je povečal za 7 %. Skupina je izkazala tudi stabilen pozitiven neto finančni položaj v višini 1.390 milijonov evrov in povečanje za 342 milijonov evrov glede na leto prej.

 

Evropa ostaja njen glavni trg, pomembna rast pa je bila dosežena tudi v Združenih državah Amerike, na Kitajskem in v Braziliji.

Trend rasti se nadaljuje na področju zdravljenja bolezni dihal, ki je lani prispevalo več kot 70 % prometa. K rasti so pripomogli tudi dobri rezultati Globalnega oddelka za redke bolezni, ki se osredotoča na zdravila za redke in zelo redke bolezni. Ta je zabeležil prihodke v višini 332 milijonov evrov in več kot 18-odstotno rast glede na leto 2021.

 

Giuseppe Accogli, ki je 3. aprila letos postal novi izvršni direktor skupine Chiesi, je takole komentiral uspešnost skupine v letu 2022:

»Dobri finančni rezultati v letu 2022 so konkreten dokaz, ki priča o prizadevanjih skupine za ustvarjanje skupne vrednosti za ljudi, skupnost in okolje. Skupina je povečala promet, obseg prodaje in število zaposlenih. Pri tem je dosegla pomembne strateške cilje in nadaljuje svoja prizadevanja za korenito spremembo razumevanja inovacij v biofarmacevtski industriji. Kot biofarmacevtsko podjetje, B-korporacijo (angl. benefit corporation) in družbo s certifikatom B Corp nas vodi želja po izboljšanju kakovosti življenja bolnikov in njihovih družin. Menimo, da je treba koncept oskrbe razširiti, tako da bo presegel proizvodnjo zdravil, in pri tem upoštevati družbeni vpliv naših odločitev. To skušamo doseči z zagotavljanjem inovativnih, trajnostnih in dostopnih terapevtskih rešitev ter prizadevanji za izboljšanje gospodarskih in družbenih razmer v skupnostih, v katerih delujemo. Zaposleni imajo pri tem osrednjo vlogo, zato menimo, da je ključnega pomena zagotoviti vključujoče delovno okolje, v katerem se vsi dobro počutijo in lahko izrazijo svoje talente. To so stebri, na katerih danes temelji skupina Chiesi, in eden glavnih razlogov, zakaj sem prevzel pomembno nalogo vodenja družbe v prihodnjih letih. Prepričan sem, da so bili odlični rezultati, doseženi v letu 2022, mogoči zaradi predanosti vseh ljudi, ki sestavljajo skupino po vsem svetu in ki vsak dan delajo s strastjo in predanostjo. To je zavezanost, ki jo delim z družino Chiesi in ki nas bo popeljala v naslednje faze mednarodne rasti.«

 

Raziskave in inovacije za trajnostno prihodnost

V letu 2022 so bile glavne naložbe usmerjene v industrijski razvoj in povečanje portfelja raziskav in razvoja.

Naložbe v raziskave in razvoj so leta 2022 dosegle 21,4 % prometa skupine. Povečanje glede na leto 2021 je posledica dejavnosti kliničnega razvoja III. faze, ki se odražajo tudi v 42 novih patentih, registriranih pri Evropskem patentnem uradu (EPO) v letu 2022. Ti skupino Chiesi postavljajo na prvo mesto med italijanskimi farmacevtskimi podjetji in na tretje mesto med italijanskimi podjetji v vseh sektorjih po številu patentnih prijav.

 

Na področju raziskovalnih projektov se nadaljuje partnerstvo z družbo Allinaire Therapeutics pri programu monoklonskih protiteles kot potencialnem zdravljenju pljučne arterijske hipertenzije, začelo pa se je tudi sodelovanje z družbo Aptar Digital Health za vzpostavitev digitalne platforme za zdravljenje bolezni dihal, kot sta astma in KOPB. Poleg tega se nadaljuje strateško partnerstvo s Kaia Health, vodilnim podjetjem za digitalno terapijo, pri trženju aplikacije Kaia COPD za pljučno rehabilitacijo v Evropi. Kaia COPD je bila uvrščena v nemški sistem DiGA kot digitalna zdravstvena aplikacija.

 

Začela se je tudi gradnja Biotehnološkega centra odličnosti, novega središča za razvoj bioloških zdravil, ki se gradi na lokaciji glavnega proizvodnega obrata skupine v Parmi. Skupna vrednost naložbe znaša 85 milijonov evrov.

 

Na koncu naj omenimo še novico s področja redkih bolezni. Skupina Chiesi in Amryt Pharma Plc (Nasdaq: AMYT), globalno biofarmacevtsko podjetje, ki se ukvarja z zagotavljanjem, razvojem in trženjem novih oblik zdravljenja redkih bolezni, sta objavila, da sta sklenila dokončni sporazum o prevzemu podjetja Amryt s strani skupine Chiesi.

 

Skupna vrednost in ponovna pridobitev certifikata B Corp

Trajnostni razvoj je vse pomembnejši cilj skupine. Odraža se v konceptu ustvarjanja skupne vrednosti za ljudi, skupnost in okolje, ki je ključni element njenih načrtov in strateške vizije.

V ta namen je skupina Chiesi, ki ima pravni status B-korporacije v Italiji (società benefit), Združenih državah Amerike (benefit corporation) in Franciji (société à mission), julija 2022 ponovno pridobila certifikat B Corp. Pri tem je od mednarodne neprofitne organizacije B Lab prejela oceno 103,8, kar je za 16,3 točke več kot pri prvi certifikaciji leta 2019. Recertifikacija je bila opravljena za celotno skupino, pri čemer so bile v preglede in ocenjevanja vključene vse njene povezane družbe.

Postopek recertifikacije je izpostavil glavne dosežke skupine na področju družbenega in okoljskega vpliva, poleg tega pa je opozoril tudi na vrsto izboljšav, ki jih bo treba izvesti v prihodnjih letih. Ta mejnik dejansko predstavlja novo izhodišče za opredelitev triletnega načrta izboljšav, ki jih bo skupina morala opraviti do naslednje recertifikacije leta 2025.

Podjetja s certifikatom B Corp delujejo v skladu z dolgoročno vizijo, skrbno ocenjujejo vse prihodnje izzive in priložnosti ter prevzemajo odgovornost za posledice svojih odločitev. Poleg tega so tudi pravno zavezana k zagotavljanju koristi ne le za svoje delničarje, temveč za vse deležnike – svoje zaposlene, svoje stranke, skupnost in okolje.

 

Ljudje  

Ljudje so v središču vsega, kar dela skupina Chiesi: bolniki, zaposleni, skupnosti. Skupina danes zaposluje več kot 6.500 oseb po vsem svetu in ima 31 povezanih družb, vključno z nedavno ustanovljeno družbo Chiesi Japan. Poleg tega ima 7 raziskovalnih centrov (v Italiji, Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in na Švedskem), 3 proizvodne centre (v Italiji, Franciji in Braziliji) in je prisotna na trgih v več kot 100 državah sveta.

Skupina je lani prejela nagrado »Best Workplaces 2022«, ki jo podeljuje organizacija Great Place to Work®. To dokazuje, da so bili ukrepi, ki jih je sprejela, učinkoviti in vodijo v pravo smer. Poleg tega je skupina ponovno prejela certifikat za najboljšega delodajalca Top Employer v Italiji, Nemčiji, Združenem kraljestvu, Grčiji in na Poljskem – s čimer je že 11. leto zapored potrdila svoj položaj enega najboljših delodajalcev v Evropi – ter v Braziliji, ZDA in Pakistanu.

 

Enakost spolov je potrjeno eden njenih glavnih ciljev, saj ženske predstavljajo 55 % zaposlenih, njihov delež pa je še večji na področju raziskav in razvoja, kjer presega 60 %.

Leta 2022 je Bureau Veritas družbama Chiesi Farmaceutici S.p.A in Chiesi Italia S.p.A. podelil tudi certifikat o enakosti spolov kot priznanje za doseženo »ničelno vrzel v plačilu med spoloma«, tj. enako plačilo za moške in ženske z enako izobrazbo in opisom delovnih nalog.

Ta dosežek je rezultat revizij in analiz plač, ki temeljijo na posebni metodi (tehničnem algoritmu), certificirani in opravljeni s strani tretje osebe, ki primerja plače po spolu za enak položaj in enake delovne pogoje.

 

Napovedi za leto 2023

Skupina Chiesi je leto začela zelo pozitivno, saj je obseg prodaje nad predvidevanji. Pričakuje, da bo v letu 2023 dosegla in presegla svoje proračunske cilje, in načrtuje nadaljnjo rast, tudi zaradi pripojitve podjetja Amryt Pharma.

 

 

O skupini Chiesi

Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena biofarmacevtska skupina, ki razvija in trži inovativne terapevtske rešitve na področju zdravja dihal, redkih bolezni in posebne oskrbe bolnikov. Njeno poslanstvo je izboljšati kakovost življenja ljudi ter delovati odgovorno do skupnosti in okolja. S spremembo pravnega statusa v Italiji, ZDA in Franciji v tako imenovano B-korporacijo (angl. benefit corporation) je njena zaveza ustvarjati skupno vrednost za družbo kot celoto postala pravno zavezujoča in osrednjega pomena v njenem širokem polju odločanja. Kot družba s certifikatom B Corp smo od leta 2019 del globalne skupnosti podjetij, ki izpolnjujejo visoke standarde družbenega in okoljskega vpliva. Do leta 2035 želimo doseči ničelne emisije toplogrednih plinov (GHG). Skupina ima sedež v Parmi (Italija), deluje v 31 državah, kjer zaposluje več kot 6.500 oseb, in se lahko pohvali z več kot 85-letnimi izkušnjami. Njen raziskovalni in razvojni center v Parmi sodeluje s šestimi drugimi pomembnimi raziskovalnimi in razvojnimi središči v Franciji, ZDA, Kanadi, na Kitajskem, v Združenem kraljestvu in na Švedskem.

Za dodatne informacije obiščite www.chiesi.com.

 

Kontaktni podatki za medije:

Alessio Pappagallo

Vodja službe za stike z mediji

Tel.: +39 339 5897483

a.pappagallo@chiesi.com